யாப்பிலக்கணம்

By | 29th July 2018

யாப்பிலக்கணம்

* செய்யுள் இயற்றும் முறையை பற்றி கூறும் இலக்கணம் யாப்பிலக்கணம்.

* யாப்பு – கட்டுதல்

* யாப்பு, செய்யுள், பாட்டு, பா, கவிதை – ஒரு பொருள் தரும் சொற்கள்.

 

யாப்பு (அ) செய்யுளின் உறுப்புகள்

எழுத்து (Click here)

அசை (Click here)

சீர் (Click here)

ஓரசைச்சீர் (Click here)

ஈரசைச்சீர் (Click here)

மூவசைச்சீர் (Click here)

நாலசைச்சீர் (Click here)

தளை (Click here)

நேரொன்றாசிரியத் தளை, நிரையொன்றாசிரியத் தளை, 

இயற்சீர் வெண்டளை, வெண்சீர் வெண்டளை, கலித்தளை

ஒன்றிய வஞ்சித் தளை, ஒன்றாத வஞ்சித் தளை

அடி (Click here)

தொடை (Click here)

தொடைவிகற்பங்கள் (Click here)

தொடை விகற்பங்கள்- மோனை (Click here) 

தொடை விகற்பங்கள்- எதுகை (Click here)

பா வகைகள் (Click here)

வெண்பாவின் வகைகள்–  குறள் வெண்பா (Click here)

நேரிசை வெண்பா (Click here)

இன்னிசை வெண்பா (Click here)

பஃற்றொடை வெண்பா (Click here)

நேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா (Click here)

இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா (Click here)

ஆசிரியப்பாவின் வகைகள் (Click here)

கலிப்பா, வஞ்சிப்பா (Click here)

 

606 total views, 2 views today