சொல்லிலக்கணம்

By | 2nd August 2018

சொல்லிலக்கணம்

அறிமுகம் மற்றும் வகைகள் (Click here)

பெயர்ச்சொல் (Click here)

பொருட்பெயர், இடப்பெயர், காலப்பெயர், சினைப்பெயர், பண்புப்பெயர் (Click)

தொழிற் பெயர் (Click here)

இடுகுறிப்பெயரும், காரணப்பெயரும் (Click here)

திணை, பால், எண், காலம் (Click here)

வினைச் சொல் (முற்று, எச்சம்)(Click here)

வினைமுற்று – தெரிநிலை, குறிப்பு வினைமுற்று (Click here)     

ஏவல், வியங்கோள், உடன்பாட்டு, எதிர்மறை வினைமுற்று (Click here)  

தெரிநிலை, குறிப்பு, எதிர்மறை, ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம் (Click here)

தெரிநிலை வினையெச்சம், குறிப்பு வினையெச்சம், முற்றெச்சம் (Click here)

இடைச்சொல், உரிச்சொல் (Click here)

தொகைநிலைத்தொடர்கள் (Click here)

வினைத்தொகை (Click here)

பண்புத்தொகை (Click here)

உவமைத்தொகை (Click here)

உம்மைத்தொகை (Click here)

வேற்றுமைத்தொகை (Click here)

அன்மொழித்தொகை (Click here)

தொகாநிலைத் தொடர்கள் (Click here) 

வேர்ச்சொல் (Click here)

சொற்கள் வகை (இலக்கிய வகையில்) (Click here)

ஆகுபெயர் (Click here) 

பொருள், இடம், காலம், சினை, பண்பு, தொழில் ஆகுபெயர் (Click here) 

எண்ணலளவை, எடுத்தலளவை, முகத்தலளவை, நீட்டலளவை ஆகுபெயர் (Click)

சொல், தானி, கருவி, காரியவாகு, கருத்தாவாகு, உவமை ஆகு பெயர் (Click)

வழாநிலை, வழு, வழுவமைதி (Click here)

இரட்டைக்கிளவி, ஒரு பொருட் பன்மொழி (Click here)

வினா வகைகள் (Click here)

விடை வகைகள் (Click here)

அடைமொழி (Click here)

வழக்கு

இயல்பு வழக்கு (Click here)

தகுதி வழக்கு (Click here)

பொருள்கோள் (Click here)  

ஆற்றுநீர், மொழிமாற்று, நிரல்நிறைப் பொருள்கோள் (Click here)

விற்பூட்டு, தாப்பிசை, அளைமறிபாப்புப் பொருள்கோள் (Click here)

கொண்டு கூட்டு, அடிமறிமாற்றுப் பொருள்கோள் (Click here)

 

572 total views, 2 views today