பொருள் இலக்கணம்

By | 28th July 2018

பொருள் இலக்கணம்

* பொருள் என்பது ஒழுக்கமுறை.

* மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை அகப்பொருள், புறப்பொருள் என்று பாகுப்பாடு செய்துள்ளனர்.

* பொருளிலக்கணம் இரு வகைப்படும்

1. அகப்பொருள்    2. புறப்பொருள்

1. அகப்பொருள்

முதற்பொருள்

கருப்பொருள்

உரிப்பொருள்

 2. புறப்பொருள்

 

அகப்பொருள்       புறப்பொருள்

704 total views, 1 views today