எழுத்திலக்கணம்

By | 5th August 2018

எழுத்திலக்கணம்

எழுத்து – முதலெழுத்துகள்சார்பெழுத்துகள் (Click here)

சார்பெழுத்துகள் வகைகள்

உயிர்மெய் (Click here)

ஆயுதம் (Click here) 

உயிரளபெடை (Click here)

ஒற்றளபெடை (Click here)

குற்றியலுகரம் (Click here)

குற்றியலிகரம் (Click here)

ஐகாரக்குறுக்கம் (Click here)

ஒளகாரக்குறுக்கம் (Click here)

மகரக்குறுக்கம் (Click here)

ஆயுதக்குறுக்கம் (Click here)

எழுத்துக்களின் பிறப்பு (Click here)

எழுத்துக்களின் மாத்திரை அளவு (Click here)

பதம் (Click here)

பகாப்பதம் (Click here)

பகுப்பதம் (Click here)

பகுபத உறுப்புகள் (Click here)

வினா எழுத்துக்கள் (Click here)

சுட்டெழுத்துக்கள் (Click here)

மெய்மயக்கம் (Click here)

838 total views, 2 views today