நடப்பு நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் 1, 2018

By | 4th December 2018

1. இப்போது எத்தனை இந்திய மாநிலங்கள் 100% குடும்ப மின்மயமாக்கல் அடைந்துள்ளன?

(a) 12

(b) 15

(c) 18

(d) 10

ANS: (b) 15

1,172 total views, 10 views today

Leave a Reply